บริษัท ประกอบธุรกิจทางด้านการผลิตแผ่นฉนวนสำเร็จรูปสำหรับห้องควบคุมอุณหภูมิ พร้อมให้บริการทางด้านงานติดตั้ง ซ่อมแซมแผ่นฉนวนสำเร็จรูป บริษัทมีทีมวิศวกรควบคุมงาน,ทีมงานผลิต และทีมงานฝ่ายบริการติดตั้งที่เชี่ยวชาญ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า

บริษัท พีซีบี เอ็นจิเนียริ่ง 2009 จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี จัดการเกี่ยวกับการติดตั้ง Cold Room, Clean Room, and Processing Room ด้วยประสบการณ์ดังกล่าว จึงทำให้ บริษัท พีซีบี โพรเซส แอนด์ เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆมาโดยตลอด ดังนั้นเราจึงการพัฒนาการทำงานและตอบสนองความต้องการได้ตรงตามโจทย์ของลูกค้า อาทิ เช่น ความพร้อมของวิศวกรวางแผนความคุมการทำงาน ทีมงานติดตั้ง ทีมงานฝ่ายขาย และทีมบริการหลังการขาย โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับประโยชน์อันสูงสุด และบริษัทของเราได้ให้บริการ ตั้งแต่คำปรึกษาตลาดจนถึงงานออกแบบ ทางบริษัทยินดีจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าโดยเล็งเห็นความสำคัญของลูกค้ามาเป็นอันดับหนึ่ง บริษัทมีนโยบายเรื่องความปลอดภัย (Safety) มีการอบรมพนักงาน ทีมงานติดตั้งอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัย และหลีกเลี่ยงการบริหารและจัดการ การเกิดอุบัติเหตุในเวลาปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้ทำแผนธุรกิจที่แสดงถึงความมุ่งมั่น และนำระบบบริหารไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลโดยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพและข้อกำหนดตามกฎหมายบังคับต่างๆอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจแผนจะดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดเตรียมเรื่องการมุ่งเน้นที่ลูกค้า (Customer Focus) ผู้บริหารได้ตระหนักถึงความต้องการของลูกค้า และได้รับมอบหมายให้ฝ่ายการตลาดดำเนินสำรวจ หรือนำเสนอในวาระการประชุมใน Management Review หรือนำเสนอในการประชุมประจำเดือนในกรณีเร่งด่วน เพื่อเพิ่มพูนความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากขึ้น

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

  1. บริษัท/องค์กร มีความตระหนักถึงความสำคัญและมุ่งมั่นในการจัดทำปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้ได้ตรงตามมาตรฐาน GMP และ HACCP (Food Industries for GMP & HACCP)
  2. มุ่งสู่การให้บริการ การติดตั้งแผ่นฉนวนสำเร็จรูปที่มีคุณภาพ ตามความต้องการของลูกค้า โดยไม่ให้เกิดปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดข้อร้องเรียนด้านบริการจากลูกค้า
  3. เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทมุ่งนำมาเป็นพื้นฐานที่กำหนดและปรับปรุงกระบวนการบริหารคุณภาพที่ส่งผลทำให้การบริการติดตั้งออกแบบแผ่นฉนวนสำเร็จรูปบรรลุถึงความต้องการของลูกค้าอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ

วัตถุประสงค์คุณภาพ เพื่อให้ระบบบริหารคุณภาพของบริษัท พีซีบีโพรเซส แอนด์ เซอร์วิส เอ็นจอเนียริ่ง จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพบริษัทจึงกำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพ และความตั้งใจที่จะพัฒนาวัตถุประสงค์คุณภาพไว้ดังนี้

  1. บริษัทมุ่งมั่นดำเนินการควบคุมดัชนีชี้วัดสามารถของทุกกระบวนการ (KPI) ของทุกกระบวนการให้บรรลุเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 90 ต่อเดือน
  2. บริษัทมุ่งสู่การให้การบริการการออกแบบ และติดตั้งแผ่นฉนวนสำเร็จรูปที่มีคุณภาพโดยผ่านกระบวนการดำเนินงานเพื่อควบคุมจำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้าเท่ากับศูนย์รายการต่อเดือน
  3. บริษัทมุ่งเน้นให้ลูกค้ามีความพอใจการใช้บริการในการออกแบบ และติดตั้งแผ่นฉนวนสำเร็จรูปมากกว่าร้อยละ 80 ทุกไตรมาส