การคำนึงถึงความปลอดภัย

บริษัทถือว่าความสำเร็จที่สมบูรณ์ของงานต้องมาพร้อมกับความปลอดภัยของพนักงานและลูกจ้างไปถึงผู้มีส่วนร่วมทุกคนภายในใต้สำนึกที่ว่าด้วยความปลอดภัยมิใช่เพียงข้อกฏหมายหรือข้อบังคับแต่ความปลอดภัยในอันดับแรกความปลอดภัยจึงเป็นหนึ่งคุณค่าขององค์กรก่อนที่บริษัทส่งมอบงานต้องมีความปลอดภัย

นโยบายความปลอดภัย

  1. บริษัทฯจะต้องพิจารณาเรื่องความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นลำดับต้นที่จะต้องดูแล
  2. บริษัทฯถือว่าผู้ปฎิบัติงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณทางบริษัทจึงมีนโยบายความสำคัญทางด้านความปลอดภัยกับผู้ปฎิบัติงาน
  3. บริษัทฯจะให้การสนับสนุนทรัพยากรทั้งในเรื่องบุคคลกร เวลา งบประมาณ เพื่อดำเนินการอบรมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกทางด้านปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมให้กับพนักงาน