วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพแผ่นฉนวนสำเร็จรูปและการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้มาตรฐานระดับสากลและตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

พันธกิจ (Mission) องค์กร

ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการกำหนดทิศทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการสร้างสรรค์ผลงานที่สำคัญของลูกค้า เพื่อโครงการทุกโครงการประสบความสำเร็จ และด้วยแรงผลักดันเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จของ บริษัท พีซีบี โพรเซส แอนด์ เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

  1. มุ่งเน้นความเป็นเลิศในด้านระบบ Installation Panel และติดตั้งโดยใช้วัสดุที่หลากหลายเป็นส่วนประกอบให้เหมาะสม
  2. มุ่งเน้นการเปิดตลอด Insulation wall สู่อุตสาหกรรมทุกประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า สร้างผลงานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตรงต่อเวลา ราคายุติธรรมและคำนึงถึงความปลอดภัย
  3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  4. มุ่งเน้นให้องค์กรเติบโตและมั่นคงยั่งยืนตลอดไป
  5. มุ่งส่งเสริม การประหยัดพลังงาน
  6. มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีมาตรฐานในระดับสากล